Annons

Du är här

Rädda liv nu

Publicerad21 oktober 2016  Text Karin Wandrell

Branschen

Individanpassat brandskydd stod i fokus på Skånsk Brandskyddsdag. Med relativt enkla åtgärder skulle det gå att rädda fler människoliv, särskilt bland utsatta grupper som äldre och personer med funktionsnedsättning.

I projektet Bostadsbränder i storstadsom­råden har forskaren Per-Olof Hallin vid Urbana studier, Malmö högskola, kunnat konstatera att det är stora skillnader när det gäller bostadsbränder både mellan olika storstadsområden och inom städerna själva. 

Han berättade i sitt föredrag att syftet med studien har varit att ana­lysera bakomliggande faktorer och utveckla förslag på hur brandskyddsarbetet kan bedrivas och utvärderas i storstadsområden. Forskarna har tittat på statistiska samband med socio­ekonomiska förhållanden för fyra olika t­yper av bostadsbränder: anlagda bränder, oavsiktliga bränder på grund av mänsklig handling eller lek och bränder på grund av till exempel tekniskt fel. 

– Det finns ett index av variabler som färgar levnadsvillkoren som social utsatthet, utbildning, inkomst, arbetslöshet och trångboddhet jämfört med bränder per tusen invånare, säger Per-Olof Hallin.

Det visar sig till exempel finnas ett starkt statistiskt samband mellan arbetslöshet, trångboddhet, ensamboende med barn 18 år eller äldre och ensamboende när det gäller bränder orsakade av glömd spis eller matlagning. 

– En hypotes här är att de indirekta orsakerna skulle kunna vara familjeförhållanden, matlagningsvanor och lägre brandskyddsförmåga vilket leder till direkta orsaker i form av glömska, ouppmärksamhet eller olyckshändelse.

Han avslutade med tre förslag på strukturell, social och situationell prevention.

– Det handlar bland annat om att förbättra människors levnadsvillkor och det tekniska brandskyddet, tidiga insatser vid normbrytande beteende och förbättrad proaktiv brandskyddsförmåga samt slutligen att se över brandskyddet i stort. 

Tydliggör arbetet

Dagens andre föreläsare, Morgan Jönsson, som delar sin tid mellan Karlstads universitet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har gjort en nationell kartläggning av hur kommuner arbetar med individuellt brandskydd.

– Det preliminära resultatet visar att få ser det som ett problemområde i sin kommun, men här är storleken på kommunen avgörande. Ju större kommun desto större problem. Det går att se en korrelation mellan befolkningsmängd och svar i nästan alla frågor i enkäten. 

Över hälften av kommunerna (52 procent) säger ändå att de individanpassar brandskyddet hos personer med förhöjd risk för brand, men i verkligheten sker det sporadiskt och osystematiskt.

Några svar på frågan varför man inte arbetar individanpassat är avsaknad av resurser, organisationssvårigheter och att arbetet är under uppstart.

– De upptäckter vi har gjort är att vi behöver tydliggöra vad arbetet med individanpassat brandskydd innebär. Socialförvaltningen och vård och omsorg är verksamhetsutövarna medan räddningstjänsten står för utbildning och expertis. Vi ser att MSB:s vägledning Brandsäker bostad för alla används men att utbildningar vore ett bra komplement.  

Få med politikerna

En viktig del i arbetet med individanpassat brandskydd är att få med politiken på tåget. Mari Hultgren, kommunpolitiker i Linköping, delade med sig av sina erfarenheter till publiken. Hon har varit med om att ta fram två handlingsprogram varav det senaste delats upp i två delar, en för räddningstjänstverksamhet och en för olycksförebyggande arbete.

– Det är viktigt att vi både tar hand om dagens problem, men också att vi kan möta de samhällsrisker den framtida samhällsutvecklingen medför. Vi bör också följa de nationella strategier och inriktningar som finns inom olycksområdet. 

Den nya handlingsplanen är nu antagen i samtliga fem kommuners kommunfullmäktige och av direktionen inom Räddningstjänsten Östra Götaland, RTÖG.

– Äldre är en utsatt grupp och en bra samarbetsyta att utgå ifrån. Det finns en plan framtagen för individanpassat brandskydd som har presenterats för kommunerna under våren och en kommun har redan börjat arbeta med den. 

För att komma framåt i arbetet rekommenderar hon att man har en gemensam handlingsplan som utgångspunkt och utser en kontakt i kommunen.

– I arbetsgruppen ska både politiker och tjänstemän från kommun och räddningstjänst ingå. Det ska finnas en tydlig arbetsplan och stöttning från räddningstjänsten. Själv ser jag framemot att fortsätta arbetet i höst.

Samarbete är nyckeln

När Cecilia Uneram från Brandskyddsföreningen steg upp på scenen var det för att berätta om sitt arbete tillsammans med RTÖG för att ta fram en handlingsplan, passade på att ge lektion i hur man gör och vad individanpassat brandskydd innebär. 

– De som omkommer i bränder är personer med bristande förmåga att reagera och agera och genom forskningen vet vi vilka de är. Om vi bara fortsätter som nu är risken att antalet döda i bränder kommer att öka när alltfler bor kvar hemma samtidigt som vi lever längre.

För att lyckas med individanpassat brandskydd krävs samarbete mellan räddningstjänst, biståndshandläggare, arbetsterapeut, LSS-handläggare, hemtjänst och audionom. Cecilia Uneram tycker att MSB:s handledning Brandsäker bostad för alla är en bra start.

– Det handlar om att identifiera personerna, göra en bedömning av behovet och antingen sätta in omedelbara åtgärder eller rapportera vidare för senare åtgärder följt av erfarenhetsåterföring. 

Omgiven av kartonger med olika brandskyddshjälpmedel visade hon att individanpassat brandskydd egentligen är så enkelt som att »ha alla hemma«, det vill säga en brandvarnare, brandsläckare och en brandfilt. 

– Sedan kan man bygga på med ytterligare delar vid behov som spisvakt, rökförkläde, vibrerande larmkudde, snabbaktiverat släcksystem med mera.

Hennes rekommendation till kommuner för att komma vidare med individanpassat brandskydd är att först ta ett beslut i kommunstyrelsen och sedan utse en ansvarig inom kommunen samt en arbetsgrupp som tar fram en arbets/införandeplan tillsammans med RTÖG.

Nummer 5—2016

Omslaget för BrandSäkert 5 2016
Den här artikeln finns med i BrandSäkert № 5—2016.